Bảo vệ Và nâng tầm giá trị âm nhạc của bạn

Quyền Tác Giả - Tác Phẩm Âm Nhạc

KHÁI NIỆM

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với Tác phẩm âm nhạc do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Quyền tác giả bảo hộ Tác phẩm âm nhạc của tác giả Quyền liên quan bảo hộ cho: Phần biểu diễn của nhạc công và ca sỹ trình bày Tác phẩm âm nhạc; Bản ghi âm/ghi hình chứa bài hát đó của nhà sản xuất; và Chương trình phát sóng của tổ chức sản xuất chương trình chứa Tác phẩm âm nhạc.

CHỦ THỂ

- Người trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm âm nhạc (tác giả);

- Chủ sở hữu quyền tác giả (là tác giả hoặc các cá nhân, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả sáng tác hoặc giao kết hợp đồng với tác giả, là người được chuyển giao quyền,…)

ĐỐI TƯỢNG

Tác phẩm âm nhạc được định hình dưới dạng vật chất nhất định (Bản ký âm,…)

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền

Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Lưu ý: Pháp luật không bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có nội dung trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

NỘI DUNG QUYỀN

Bao gồm hai quyền là quyền nhân thân và quyền tài sản:

- Quyền nhân thân (không thể chuyển nhượng ngoại trừ quyền công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm): Đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm,…

- Quyền tài sản (chủ sở hữu độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện): Làm tác phẩm phái sinh; biểu diễn tác phẩm trước công chúng; phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; sao chép tác phẩm,... (được hiểu nôm na là quyền được khai thác, sử dụng và/hoặc cho phép người khác khai thác, sử dụng tác phẩm âm nhạc để mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho chủ sở hữu quyền)