Bảo vệ Và nâng tầm giá trị âm nhạc của bạn

Quyền Liên Quan Tác Phẩm Âm Nhạc

KHÁI NIỆM

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là Quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có sử dụng Tác phẩm âm nhạc.

Quyền tác giả bảo hộ Tác phẩm âm nhạc của tác giả Quyền liên quan bảo hộ cho: Phần biểu diễn của nhạc công và ca sỹ trình bày Tác phẩm âm nhạc; Bản ghi âm/ghi hình chứa bài hát đó của nhà sản xuất; và Chương trình phát sóng của tổ chức sản xuất chương trình chứa Tác phẩm âm nhạc.

CHỦ THỂ

- Ca sĩ, nhạc công, vũ công, producer và những người khác trình bày tác phẩm âm nhạc (người biểu diễn).

- Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn sử dụng tác phẩm âm nhạc.

- Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác có sử dụng tác phẩm âm nhạc (nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

- Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng có sử dụng tác phẩm âm nhạc (tổ chức phát sóng). - Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng có sử dụng tác phẩm âm nhạc (tổ chức phát sóng).

ĐỐI TƯỢNG

- Cuộc biểu diễn

- Bản ghi âm, ghi hình

- Chương trình phát sóng.

Căn cứ phát sinh, xác lập quyền

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có sử dụng tác phẩm âm nhạc được định hình hoặc thực hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Lưu ý: Pháp luật không bảo hộ đối với tác phẩm âm nhạc, các cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có nội dung trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.

NỘI DUNG QUYỀN

Bao gồm hai quyền là quyền nhân thân (chỉ duy nhất đối với người biểu diễn) và quyền tài sản:

- Quyền nhân thân của người biểu diễn (không thể chuyển nhượng): Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

- Quyền tài sản (chủ sở hữu độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện): Định hình cuộc biểu diễn trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình; sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp cuộc biểu diễn,.... (được hiểu nôm na là quyền được khai thác, sử dụng và/hoặc cho phép người khác sử dụng, khai thác bản ghi để mang lại lợi ích vật chất, tinh thần cho chủ sở hữu quyền)